Adatkezelés, Impresszum

 

ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

 

Az Művill Üzlet – Kasik Lajos ev. kiemelt figyelmet fordít vásárlói adatainak biztonságos, és diszkrét kezelésére.

www.muvillszentes.hu webcímen elérhető webáruházban  (továbbiakban: Webáruház) regisztrált felhasználók adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adataihoz csak a webáruház tulajdonosa és üzemeltetője férhet hozzá. Adatait további félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződésben vállaltak teljesítéséhez az szükséges. (Pl.: a csomag kiszállítása esetén a futárszolgálat részére átadásra kerül a Megrendelő neve, postacíme, és a szállítási adatoknál esetlegesen megadott telefonszáma). Ekkor azonban, az alvállalkozók a részükre átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

A tárolt személyes adatok köre
A vásárlónak a regisztráció folyamán meg kell adnia egyes személyes adatait, úgy mint név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím. Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések pontos teljesítése érdekében és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kérjük és tároljuk. Cégünk az Ön adatait arra használja, hogy szükség esetén felvegye Önnel a kapcsolatot, és teljesítse a megrendeléseket.

Cookie-k rögzítése

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor és csakis akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez és a bejelentkezés használatához, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek vagy nem működnek megfelelően. Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Honlap Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás
A Webáruház vásárlóit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatja: e-mail, telefon. Kérjük, hogy teljes körű és valós regisztrációs adatokat adjon meg, hogy ügyfélszolgálatunk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a megrendelésével kapcsolatban.

A regisztráció megszüntetése
A Művill Üzlet lehetővé teszi vásárlói számára a céggel való kapcsolattartás megszüntetését, és az adatainak törlését a jogszabályi előírások betartásával nyilvántartásából.
Ehhez kérjük, küldjön egy e-mailt a Kapcsolat menüpontban megadott címre, amelyben pontosan feltünteti a regisztrációkor megadott e-mail címét és nevét.

Az adatok módosítása
Regisztrált felhasználóink a Webáruházban megadott adataikat bejelentkezés után bármikor megváltoztathatják.

Elfelejtett jelszó

Amennyiben elfelejtené jelszavát lehetőség van új jelszó kérésére. Kattintson az „Elfelejtett Jelszó?” gombra, majd adja meg a regisztrációnál megadott e-mail címét vagy felhasználó nevét. Ez után a regisztrált e-mail címre új jelszót küldünk amit fiókjába belépve azonnal módosíthat is.

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.muvillszentes.hu webáruházat üzemeltető Kasik Lajos EV. az alábbiakban nyújt tájékoztatást a honlap látogatója, valamint telefonos ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépő személy (az Adatkezelési tájékoztató tekintetében a továbbiakban együtt: érintett vagy látogató) részére az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatokra vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.

1.)   A személyes adatok kezelője

A személyes adatok kezelője Kasik Lajos EV., melynek levelezési címe: 6600 Szentes Kossuth Lajos u 19., e-mail címe: muvill.szentes@gmail.com, telefonszáma: +36/63/317-529 és +36 30 6306053, adószáma: 45574238-2-26, cégjegyzékszáma: 4788883.

2.)   Az adatkezelés elvei

www.muvillszentes.hu oldalon végzett tevékenység során, így annak meglátogatásával, regisztráláskor, termékek rendelésekor személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerül sor. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végzünk.

A személyes adatok kezelését minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, melyek közül a legfontosabbak a következők: az Infotv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).

3.)   Adatkezelések

3.1.Regisztráció és megrendelés leadása

A kezelt adatok köre: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: a szerződés létrehozása és teljesítése, számlázás és a szerződéshez kapcsolódó követeléskezelés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint az E-kertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése rendelkezik. A számlázással kapcsolatos adatkezelések körében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, de amennyiben a szerződés létrejött, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

3.2.Panaszkezelés

Kasik Lajos EV.. – az Fgytv 17/A. § (2) bekezdése szerinti szóbeli panasz esetén – az ügyfélszolgálatára telefonáló fogyasztó személyes adatait külön panaszjegyzőkönyvben rögzíti, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges.

A kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; a panasz egyedi azonosítószáma; továbbá minden olyan adat, melyet a fogyasztó a panaszában önkéntesen ad meg.

Az adatkezelés célja: a panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: a Vásárló önkéntes hozzájárulása, mely az Infotv. 5. § (1) bekezdése a) pontján alapul, továbbá az Fgytv 17/A. § (3)-(7) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.

3.3.Egyéb adatkezelések

A jelen tájékoztatóban nem szereplő adatkezelések tekintetében közvetlenül az adatok felvételét megelőzően adunk tájékoztatást.

4.)   Adatbiztonság

A személyes adatok védelmét a Kasik Lajos EV. az alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja:

 • belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges,
 • a személyes adatok esetleges papír alapú kezelésére vonatkozó, biztonságot garantáló belső szabályzattal rendelkezik.
 • az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfallal és  többszörös jelszavas védelemmel biztosítja. E megoldások biztosítják az informatikai rendszer számítógépes csalás és betörés elleni védelmét.
 • a személyes adatokat belső informatikai rendszerében tárolja székhelyén és szerverén.
 • a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét biztonságtechnikai-szervezési megoldásokkal biztosítja.

5.)   Az érintettek jogai és érvényesítésük

Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, kérelemre írásban adunk ingyenes tájékoztatást.

Ön kérheti személyes adata helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelését vagy továbbítását kizárólag a társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy társaságunk, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, a döntésről írásban tájékoztatjuk. Ha a tiltakozás megalapozottsága megállapítható, az adatkezelést megszüntetjük, az adatokat zároljuk, valamint erről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön társaságunk döntésével nem ért egyet, illetve ha társaságunk a fenti határidőt elmulasztja, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Ön kérheti személyes adatai törlését vagy zárolását. Személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. Ön kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt,
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha ezt Ön kéri, vagy feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Megjelöljük a személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400, fax: 0613911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.

Kelt: 2018.02.19.